ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-437704-5 โทรสาร : 035-437705 ต่อ 102
e-mail : aopdt01@doae.go.th