;

         บริการให้ความรู้     คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
         ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร
         รับเรื่องร้องเรียน
 
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต
และขยายพันธุ์พืช พันธุ์ดี

วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งมอบพันธุ์พืชพันธุ์ดี ตามโครงการขยายผลการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ในเขตพื้นที่รอบป่าอนุรักษ์

วันที่ 21สิงหาคม 2563
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งมอบพันธุ์พืชพันธุ์ดี ตามโครงการขยายผลการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ในเขตพื้นที่รอบป่าอนุรักษ์

 

 
   
 
   

    

          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2559 (รายละเอียด) ( (31/10/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียด) ( (30/11/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2559 (รายละเอียด) ( (29/12/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2560 (รายละเอียด) ( (31/01/60)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์2560 (รายละเอียด)( (28/02/60)   
 
ข่าวทั้งหมด...
 
 - รายละเอียดบัญชีประจำเดือน กันยายน 2563 (รายละเอียด) (15/10/63)
 - ประจำเดือน กันยายน 2563 (รายละเอียด) (2/10/63)               
 - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 (รายละเอียด) (8/10/64)
 - รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ประจำปี 2564 (รายละเอียด) (8/10/64)
             
ข่าวทั้งหมด...
     
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศรายละเอียดแนบท้ายผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี(รายละเอียด1)(30/4/64)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี(รายละเอียด1)(30/4/64)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
(รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(13/1/64)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นฯ
(รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(23/12/63)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจำนวน 3 รายการ
(รายละเอียด) (16/12/63)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจำนวน 3 รายการ
(รายละเอียด) (9/12/63)
- เอกสารประกวดราคา ตามประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นจำนวน 3 รายการ
(รายละเอียด) (9/12/63)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4
(รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(15/10/63)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3
(รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(10/07/63)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ฯ
(รายละเอียด1)(7/5/63)

- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2
(รายละเอียด1)
(รายละเอียด2)(รายละเอียด3)(รายละเอียด4)(รายละเอียด5)(รายละเอียด6)(24/04/63)

- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี(รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(31/3/63)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 3 (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(26/10/64)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 4
(รายละเอียด1)
(รายละเอียด2) (15/11/64)
 
 
 
 
 
  
        
              
             
 
                                                                           
    -  -
ข่าวทั้งหมด...
 

     -

     -
     -
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-440360 โทรสาร : 035-440361
e-mail : aopdt01@doae.go.th