get code for tracking website
Track Web Visitors
;
 

         บริการให้ความรู้     คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
         ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร
         รับเรื่องร้องเรียน
 
 

คณะยุวเกษตร และที่ปรึกษายุวเกษตรจังอุทัยธานี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทียธานี จำนว 33 ราย ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดสุพรรณบุรี   ในวันจันทร์ที่ 18  กันยายน 2560

 นายประภัตร โพธสุธน ได้นำทีมผู้สนใจ จากประเทศอิสราเอล และคณะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/
อำเภอ หลักสูตรการผลิตต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดี จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

 

 
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ 2559
สรุปงานพิธีเปิดเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทราย  
 
   

    -

 
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2559 (รายละเอียด) ( (31/10/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียด) ( (30/11/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2559 (รายละเอียด) ( (29/12/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2560 (รายละเอียด) ( (31/01/60)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์2560 (รายละเอียด)( (28/02/60)   
 
ข่าวทั้งหมด...
 
 
          - ประจำเดือน มีนาคม 2560 (รายละเอียด) ( (3/4/60)
          - ประจำเดือน เมษายน 2560 (รายละเอียด) ( (2/5/60)
          - ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (รายละเอียด) ( (1/6/60)
          - ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (รายละเอียด) ( (3/7/60)
          - ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด) ( (1/8/60)
          - ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (รายละเอียด) ( (1/9/60)
          - ประจำเดือน กันยายน 2560 (รายละเอียด) (รายละเอียดการเงินอื่นๆ)( (11/10/60)
                    
 
ข่าวทั้งหมด...
     

         - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตร
    โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (รายละเอียด)   (1/05/60)
   
                 

                                                                                                                                 

         - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตรตาม                   โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรม ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ (รายละเอียด (ราคากลาง         (26/05/60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    -  -  - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จ้างจัดทำวัสดุโฆษณา
    ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (รายละเอียด)   (15/06/60)


          - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำวัสดุโฆษณา
    ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (ราคากลาง)   (21/06/60)       

                                    

          - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
    ระดับ ๕-๖ (รายละเอียด)  (บัญชีประมาณราคา)  (ราคากลาง)     (27/07/60)                             

                

 
    -  -
ข่าวทั้งหมด...
 

     -

     -
     -
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-440360 โทรสาร : 035-440361
e-mail : aopdt01@doae.go.th