get code for tracking website
Track Web Visitors
;
 

         บริการให้ความรู้     คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
         ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร
         รับเรื่องร้องเรียน
 

โรงเรียนอู่ทอง นำนักเรียนชั้น ม. 4/1 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ  ณ  อาคารปฏิบัติการฯ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดสุพรรณบุรี   ในวันพุธที่ 14  กันยายน 2559

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมนักส่งเสริมเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/
อำเภอ หลักสูตรการผลิตต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดี จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

 

 
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ 2559
สรุปงานพิธีเปิดเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทราย  
 
   

    - ขอเชิญ ฝึกอบรม 12 หลักสูตร ดังนี้       สนใจติดต่อ โทร. 084-4124646

หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตหม่อนเพื่อการค้า”                     จำนวน  1  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกมะนาวนอกฤดูการเพื่อการค้า”                  จำนวน  1  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกไผ่เลี้ยงหวานเพื่อการค้า”                          จำนวน  1  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกกระเจียวและปทุมมาเพื่อการค้า”               จำนวน  1  รุ่น
หลักสูตร “การเพาะต้นอ่อนพืชเพื่อการค้า”                             จำนวน  1  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกมะละกอแขกดำเพื่อการค้า”                      จำนวน  5  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกมะละกอปลักไม้ลายเพื่อการค้า”                จำนวน  5  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า”                    จำนวน  9  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกกล้วยหอมทองพันธุ์ดีเพื่อการค้า”               จำนวน  4  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกกล้วยไข่ดีพันธุ์ดีเพื่อการค้า”                     จำนวน  4  รุ่น
หลักสูตร “การปลูกหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีเพื่อการค้า”                   จำนวน  7  รุ่น
หลักสูตร “การเกษตรผสมผสาน”                                        จำนวน  40  รุ่น
ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 1 วัน/รุ่น/หลักสูตร (วันละ 100 ราย รวมทั้งหมด 79 รุ่น)

      ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (2/11/59)   

 
  กำหนดการหลักสูตรอบรมเกษตรกร ปี 2560(10/2/60)   
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2559 (รายละเอียด) ( (31/10/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียด) ( (30/11/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2559 (รายละเอียด) ( (29/12/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2560 (รายละเอียด) ( (31/01/60)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์2560 (รายละเอียด)( (28/02/60)   
ข่าวทั้งหมด...
          - ประจำเดือน มีนาคม 2560 (รายละเอียด) ( (3/4/60)
          - ประจำเดือน เมษายน 2560 (รายละเอียด) ( (2/5/60)
          - ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (รายละเอียด) ( (1/6/60)
          - ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (รายละเอียด) ( (3/7/60)
          - ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด) ( (1/8/60)
     

         - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตร
    โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (รายละเอียด)   (1/05/60)
   
                 

                                                                                                                                 

         - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตรตาม                   โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรม ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ (รายละเอียด (ราคากลาง         (26/05/60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

    -  -  - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จ้างจัดทำวัสดุโฆษณา
    ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (รายละเอียด)   (15/06/60)


          - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำวัสดุโฆษณา
    ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (ราคากลาง)   (21/06/60)       

                                    

          - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
    ระดับ ๕-๖ (รายละเอียด)  (บัญชีประมาณราคา)  (ราคากลาง)     (27/07/60)                             

                

 
    -  -
ข่าวทั้งหมด...
 

     -

     -
     -
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-440360 โทรสาร : 035-440361
e-mail : aopdt01@doae.go.th