get code for tracking website
Track Web Visitors
;

         บริการให้ความรู้     คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
         ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร
         รับเรื่องร้องเรียน
 

โรงเรียนอู่ทอง นำนักเรียนชั้น ม. 4/1 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ  ณ  อาคารปฏิบัติการฯ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดสุพรรณบุรี   ในวันพุธที่ 14  กันยายน 2559

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมนักส่งเสริมเกษตร หลักสูตรการผลิตพืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/
อำเภอ หลักสูตรการผลิตต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดี จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

 

 
งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ 2559
สรุปงานพิธีเปิดเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทราย  
 
   
 
 
 

    - ขอเชิญ ฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังนี้   (DOWNLOADหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ)

  หลักสูตร  “การปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า”
      (รายละเอียด)
 
  หลักสูตร     “การปลูกพืชผักพันธุ์ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
      (รายละเอียด) (เอกสารโครงการ)
 
  หลักสูตร “การหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีเพื่อการค้า”
      (รายละเอียด) (เอกสารโครงการ)
 
  หลักสูตร  “การปลูกมะละกอปลักไม้ลายเพื่อการค้า”
      (รายละเอียด) (เอกสารโครงการ)
 

      ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี (14/11/58)   

     - 
ข่าวทั้งหมด...
 

    -  ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 19
        รายการ(รายละเอียด)(ราคากลาง)
(22/01/59)

    -
    -
    -
ข่าวทั้งหมด...

     -

     -
     -
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 

 

 
 
 
   

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-440360 โทรสาร : 035-440361
e-mail : aopdt01@doae.go.th