;

         บริการให้ความรู้     คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
         ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร
         รับเรื่องร้องเรียน
 
 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมจัดกิจกรรมปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ตึกอำนวยการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2561
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 33 ราย

 

 
 
   
 
   

    

          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2559 (รายละเอียด) ( (31/10/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียด) ( (30/11/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2559 (รายละเอียด) ( (29/12/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2560 (รายละเอียด) ( (31/01/60)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์2560 (รายละเอียด)( (28/02/60)   
 
ข่าวทั้งหมด...
 

          - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด) (2/03/61)               

          - ประจำเดือน มีนาคม 2561 (รายละเอียด) (2/04/61)                

          - ประจำเดือน กันยายน 2562 (รายละเอียด) (3/10/62)           

          - การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2651 (รายละเอียด) (15/10/61)        
ข่าวทั้งหมด...
     
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1
(รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(14/11/63)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4
(รายละเอียด1)
(รายละเอียด2)(16/10/62)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3
(รายละเอียด1)
(รายละเอียด2)(18/07/62)
- ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร (รายละเอียด1)
(รายละเอียด2) (รายละเอียด3) (19/06/62)
 - ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเกษตร (รายละเอียด1)
(รา
ยละเอียด2)(19/06/62)
  - ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเกษตร (รายละเอียด1) 10/05/62)
  
        
              
             
 
                                                                           
    -  -
ข่าวทั้งหมด...
 

     -

     -
     -
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-440360 โทรสาร : 035-440361
e-mail : aopdt01@doae.go.th