get code for tracking website
Track Web Visitors
;

         บริการให้ความรู้     คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
         ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร
         รับเรื่องร้องเรียน
 
 

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดกิจกรรมการบริการฝึกอาชีพด้านการเกษตร
50 ศูนย์ 50 อาชีพ หลักสูตร การผลิตต้นพันธุ์กล้วย
การจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
วันที่ 2-3 เมษายน 2561 จำนวน 20 ราย

นายประสงค์ ประไพตระกูล เป็นประธานพิธีเปิด "งานยุวเกษตรกรโลก" ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง และยุวเกษตรกร เข้าร่วมงาน จำนวน 300 ราย

 นายประภัตร โพธสุธน ได้นำทีมผู้สนใจ จากประเทศอิสราเอล และคณะ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

 

งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ 2559
สรุปงานพิธีเปิดเทศกาลกระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทราย  
 
   

    

          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2559 (รายละเอียด) ( (31/10/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียด) ( (30/11/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2559 (รายละเอียด) ( (29/12/59)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2560 (รายละเอียด) ( (31/01/60)
          - ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์2560 (รายละเอียด)( (28/02/60)   
 
ข่าวทั้งหมด...
 
          - ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (รายละเอียด) (2/11/60)
          - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด) (2/12/60)                
          - ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (รายละเอียด) (3/01/60)        

          - ประจำเดือน มกราคม 2561 (รายละเอียด) (2/02/61)               

          - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด) (2/03/61)               

          - ประจำเดือน มีนาคม 2561 (รายละเอียด) (2/04/61)                

 
ข่าวทั้งหมด...
     

          - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนา     แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  (รายละเอียด) (ราคากลาง)  (3/11/60)                             

                

          - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนา     แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมดอกเบญจมาศบาน (รายละเอียด) (ราคากลาง) (29/11/60)                             

                

          - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียด (หน้า1)) (หน้า2) (21/12/60)     

 

         - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตรตาม                โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรม กุมภาสัญญารัก (รายละเอียด) (ราคากลาง) (5/1/61)                                                                                                                                                                          
         - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตรตาม                โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรม กระบองเพชรดอกไม้แห่งทะเลทราย (รายละเอียด) (ราคากลาง) (22/2/61)                                                                                                                                                                      
         - ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาวัสดุการเกษตรตาม                โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "สวนสวรรค์สุพรรณบุรี" (รายละเอียด) (16/5/61)        
                                                                           
    -  -
ข่าวทั้งหมด...
 

     -

     -
     -
ข่าวทั้งหมด...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-440360 โทรสาร : 035-440361
e-mail : aopdt01@doae.go.th