ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนห้วยราบ
หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 380 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืช
และฝึกอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ   การกระจายพันธุ์ การปลูก การส่งเสริม การฝึกอบรมวิทยาการต่างๆ สนับสนุนแก่เกษตรกร
ให้สามารถนำไปปฏิบัติจนได้ผลผลิต ที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและได้
มาตรฐานสำหรับการแข่งขัน
ในตลาดต่างประเทศ

                          ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรมและพักรับประทานอาหาร อาคารหอพัก อาคารปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์
และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ เรือนพรรณไม้งาม สวนไม้ดอกตรึงตา
ไม้ประดับตรึงใจ ทุ่งทานตะวัน แปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด สวนเพื่อสุขภาพ
ที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯที่สวยงามรวมถึงอาคารบ้านพักราชการและลูกจ้าง

                           ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์ฯ ที่เกิดขึ้นในสมัย
นายปราโมทย์ รักษาราฎร์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างปี 2541- 2544 โดยในช่วงนั้น
กรมส่งเสริมการเกษตรมีโนบายจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้นทั่วประเทศ โดยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจุดเหมาะสมที่จะตั้งศูนย์ฯ เพราะที่ตั้งจังหวัดเป็นจุดกึ่งกลางของทั้ง
2 ภาค พร้อมมีระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค ต่างๆ ที่ดีเยี่ยม สามารถจะเป็นศูนย์ฯ ที่ให้บริการจังหวัดต่างๆ ทั้ง   
2  ภาค นอกจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นอย่างดี  นายปราโมทย์  รักษาราฏร์ จึงได้นำ โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ เสนอแก่
ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่   21    เห็นชอบพร้อมจัดหาที่ดินที่เหมาะสมจัดตั้งศูนย์ฯ    ดังกล่าว

                          ฯพณฯ   บรรหาร   ศิลปอาชา    ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณดอนห้วยราบ
หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย   อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี    จำนวน   380    ไร่   เหมาะสมที่จะจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าว
เพราะเป็นพื้นที่น้ำไม่ท่วมและอยู่ติดคลองส่งน้ำมะขามเฒ่า -อู่ทอง ที่มีน้ำตลอดทั้งปี  จึงได้ขอให้นายนพดล มาตรศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานในการขอใช้ที่ดินพร้อมประสานงานกับนายปราโมทย์   
รักษาราฎร์   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณปี 2542 - 2545 จำนวน 258,235,500 บาท
เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฯ พร้อมครุภัณฑ์ต่างๆ ในการปฎิบัติงานการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดทำการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 เป็นต้นมา

 

 

 
 
 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
1 หมู่ 12 ต. พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-440360 โทรสาร : 035-440361
e-mail : aopdt01@doae.go.th